Asociația G.A.L. Elisabeta Doamna

Ce este Asociația G.A.L. Elisabeta Doamna ?

Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, prevede că în prezent există o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde nevoilor locale, în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității. Grupul de Acțiune Locală "Asociația G.A.L. Elisabeta Doamna" este un parteneriat public-privat, constituit din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil, care va implementa o strategie de dezvoltare locală a teritoriului delimitat de suprafețele următoarelor unități administrativ teritoriale: comuna Bozieni, jud. Neamț, comuna Cordun, jud. Neamț, comuna Horia, jud. Neamț, comuna Icușești, jud. Neamț, comuna Ion Creangă, jud. Neamț, comuna Oniceni, jud. Neamț, comuna Poienari, jud. Neamț, comuna Secuieni, jud. Neamț.

CONTACT: 

Email: galelisabetadoamna@yahoo.com
Fax: 0233 / 747.341
Sediu: strada Pietrei nr. 1, sat Horia, comuna Horia, județul Neamț, C.P. 617245
Telefon Președinte GAL: 0769.672.297
Telefon Manager GAL: 0766.314.220
Ce activități desfășoară Asociația G.A.L. Elisabeta Doamna ?
Elaborarea strategiei locale de dezvoltare locală a teritoriului; Lansarea apelului / apelurilor de selecție pentru proiectele din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL). Primirea și selectarea proiectelor depuse de beneficiari. Acțiuni de informare privind stadiul implementării SDL. Verificarea conformității cererilor de plată depuse depuse de beneficiari ai proiectelor din SDL. Monitorizarea / evaluare de implementare SDL. Raportarea stadiului de implementare a SDL.
Prin implementarea SDL în teritoriul Asociației G.A.L Elisabeta Doamna se vor atinge următoarele obiective:
a) Restructurarea și creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;
b) Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
c) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale, îmbunătăţirea incluziunii sociale pentru grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate inclusiv grupurile minoritare, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural din teritoriu.